Prvý stupeň
Anglický jazyk ANJ
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka CJS
Etická výchova ETV
Hudobná výchova HUV
Hudobno pohybová výchova HPV
Informatická výchova INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAB
Pracovná výchova PRV
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvoj grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGZ
Rozvoj komunikačných schopností RKS
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Športová príprava SRL
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMP
Druhý stupeň
Anglický jazyk AN1
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatika INF
Matematika MAT
Mladý záchranár MLZ
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova - evanjelická EvNV
Nemecký jazyk NE2
Občianska náuka OBN
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce SVP
Špeciálna príprava dievčat ŠPD
Športová príprava ŠPP
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

 

 

december 2022
P U S Š P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbližšie udalosti

Žiadne udalosti